PŘIPRAVUJEME

see this pagesite herehelpful site

claim
logo

Připravujeme

Investor: NEST, spol. s r.o.
  TT REAL, a.s.
   
Autoři: Ing. arch. David Firbas
  Ing. arch. Luboš Kaplan
  Ing. Miloslav Neckář
  Ing. arch. Ladislav Vlachynský

 

Otázkou, jak navrhnout ideální město, se lidstvo zabývá od nepaměti. Máme dojem, že v posledních dvou dekádách je ale zejména při výstavbě nových čtvrtí na okrajích měst opomíjena a "satelity" se stávají problémem, který budou řešit ještě příští generace. 

Předložený  návrh územní studie se vymezuje vůči dnes bohužel běžné praxi účelového, bezmyšlenkovitého a schematického rozparcelování území.

 

 

Klade si za cíl vytvořit příjemné místo pro život, jehož obyvatelé mohou kromě vlastních pozemků využívat i veřejná prostranství a celé území pro ně bude snadno přístupné nejen automobily ale také pěšky. V centru je navržena plocha pro občanskou vybavenost, za kterou nemusí obyvatelé cestovat do vzdálenějších čtvrtí. Předběžně je uvažováno se stavbou pro předškolní vzdělání, obchodem se smíšeným zbožím a restaurací, jejích sál může sloužit pro společenská setkání nejen místních obyvatel. Skladba staveb pro individuální bydlení je záměrně rozmanitá a vybrat si z  ní mohou různé sociální a věkové skupiny obyvatel. Zvolená intenzita zastavění umožní efektivnější využití občanské vybavenosti nebo například smysluplnou obsluhu umožní hromadnou dopravou. 

Stávající jednosměrná komunikace spojující ulici Rantířovská se silnici 602 vedoucí z Jihlavy do Pelhřimova bude rozšířena na obousměrnou. Z této komunniace vedou v mírném oblouku tři ulice vedené po vrstevnicích, které tvoří kostru řešeného území. Mezi jednotlivými řadami domu uspořádanými po vrstevnicích je výškový rozdíl cca 3 m, což umožňuje výhled severovýchodním směrem na Jihlavu. prostřední ulice je navržena jako obousměrná. Krajní dvě jako jednosměrné. Při západním okraji jsou propojeny ulici protaženou až na severní okraj lokality, umožňující případné napojení pozemků za rybníkem U břízy, prostřední, obousměrná ulice, procházející centrem je na západě pohledově ukončena drobnou stavbou - kapličkou. 

Protože se oblouky páteřních ulic směrem na východ mírně rozbíhají, jsou mezi ně vloženy zelené klíny - plochy přírodní zeleně oddělující parcely, remízky, které časem obydli zpěvné ptactvo. Lokalita je kormě chodníků prostupná stezkami pro pěší oddělenými od ulic a spojujícími veřejná prostranství - náměstíčka, dětská hřiště apod.

 

 

Východní okraj území lemují řadové domy, jejich hmota zabezpečuje klid a soukromí v řešeném území. Všechny řadové domy mají vlastní zahrádku (min. 80 m2) a plochu pro parkování. Domy na severovýchodním okraji jsou uspořádány kolem společného parkoviště. Každý dům má dvě odstavná stání, na ulici budou navíc veřejná parkovací stání dle normových požadavků. Jádro území je zastavěno dvojdomy. Umístění domů na hranici pozemků umožňuje lepší využítí plochy zahrady a díky prostřídání polohy vůči sousedním pozemkům také průhledy mezi protějšími domy. Dvojdomy stojí na parcelách o ploše 650 - 800 m2. Západní hranice lokality lemují parcely s výměrou 800 - 1200 m2 pro rozvolněnou zástavu individuálními rodinnými domy. 

 

01|06|2015

4|4|2014
Plastová okna, eurookna - výrazné slevy

Zdarma Vám zhotovíme nabídky na výměnu oken a dveří do 5 dnů !!!

Kontaktujte nás

archiv novinek
Připravujeme
NEST spol. s r.o.
Znojemská 119
586 01 Jihlava
     Tel./fax: +420 567 563 760-65